Όροι χρήσης

Γενικοί όροι χρήσης

01. Αποδοχή όρων χρήσης διαδυκτιακού τόπου kritsiatravel.gr

Η «ΚΡΙΤΣΙΑ ΤΡΑΒΕΛ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο KRITSIA TRAVEL, μέσω του δικτυακού της τόπου kritsia.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες της με τους παρακάτω όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες / χρήστες παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του, μόνο εφόσον τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. H χρήση αυτού του δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Οι επισκέπτες / χρήστες οφείλουν να χρησιμοποιούν τον δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν.02. Ορισμός του kritsiatravel.gr

Με τον όρο kritsia.gr εννοείται το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών που αποτελούν τους δικτυακούς συνδέσμους kritsia.gr. Οι επισκέπτες / χρήστες έχουν την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του kritsia.gr και την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό εξοπλισμό τους με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του.

03. Απαιτούμενα μέσα πρόσβασης

Τα προτεινόμενα μέσα χρήσης για την ορθή λειτουργία του kritsia.gr είναι:

-Ταχύτητα σύνδεσης: μεγαλύτερητου1mbps
Πρόγραμμα περιήγησης (browsers): internet explorer έκδοση 8 ή ανώτερη ή mozilla firefox έκδοση 3 ή ανώτερη

-Πρόσθετες εφαρμογές (plug-in): Adobe Flash Player έκδοση 10 ή ανώτερη

-Ενεργοποιημένα Cookies

Η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες του kritsiatravel.gr δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παρόχους (ISP's) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο.04. Προωθητικές ενέργειες

Το kritsia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει υλικό προώθησης και παρουσίασης των υπηρεσιών του στους επισκέπτες / χρήστες του.05. Αποκλεισμός Ευθύνης

Το kritsia.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες / χρήστες του.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανόμενης και της περίπτωσης αμέλειας, το kritsia.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστούν οι επισκέπτες / χρήστες κατά τη χρήση των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του kritsiatravel.gr στις οποίες προβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του kritsia.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση ή εγγύηση. Σε καμία περίπτωση η KRITSIA Travel δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για τυχόν ζημία (απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) από επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου ή τρίτους.

Το kritsia.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, η χωρίς σφάλματα. To kritsia.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή ανακρίβειες σε τιμές, ημερομηνίες, προορισμούς, τοπωνύμια κλπ. Αν και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τον έλεγχο και την ακρίβεια των εμφανιζόμενων τιμών, είναι συχνές οι αλλαγές στα ποσά (λόγω τροποποιήσεων από τους προμηθευτές ή αλλαγών στις νομισματικές ισοτιμίες). Παράλληλα, ο παράγοντας του ανθρώπινου λάθους κατά τη διαδικασία τροφοδοσίας του δικτυακού τόπου με δεδομένα είναι σημαντικά υψηλός. Σε κάθε περίπτωση, η KritsiaTravel σας συνιστά να επιβεβαιώσετε απαραίτητα τις τιμές που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο - καθώς και κάθε άλλη εμφανιζόμενη πληροφορία - τηλεφωνικά, στα 210 3305215 ή 210 3305216.

09.

06. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Τα στοχεία που καταχωρούν οι επισκέπτες / χρήστες οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου του kritsia.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 («Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»), όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο αυτής της ανακοίνωσης. Κατά συνέπεια, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι επισκέπτες / χρήστες του kritsiatravel.gr προτρέπονται να ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους αυτούς για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του kritsia.gr συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Η Κritsia Travel δεν θα διαθέσει προς πώληση ή με άλλο τρόπο διαβιβάσει, παραχωρήσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών του δικτυακού της τόπου kritsia.gr σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες μόνο αρχές.

Η Kritsia Travel είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες / χρήστες του kritsia.gr για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και πληροφοριών του.07. Τροποποίηση Όρων Χρήσης

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του kritsia.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδίκαια να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του kritsia.gr και των επισκεπτών / χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο τους ίδιους. Καμμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

 

 

 
Ακτοπλοικά
 
Διαμονή
 
Ενοικιάσεις αυτοκινήτων
 
Προσφορές
 
Alpha Bank
 
Έντυπα
 
Weather Athens
 

Zoom

Current Zoom: 100%